• Rekonstruktion av aktiebok
Almindelige abonnementsbetingelser

Definitioner Brugere
Den eller de personer, som skal have adgang til Tjenesten, ved at Kunden har foretaget en tilmelding, og efter testperiodens udløb har erlagt den aktuelle betaling for Kunden til NVR.

Aftalen
Disse almindelige abonnementsbetingelser for anvendelse af Tjenesten samt de oplysninger, som Kunden og NVR afgiver, i forbindelse med at Kunden bestiller Tjenesten (inklusive den på dette tidspunkt aktuelt gældende Prisliste og integritetspolitik).

Hjemmesiden
http://www.vpz.dk eller et andet domæne på internettet, som NVR kan oplyse med henblik på anvendelse af Tjenesten.

Kundeinformation
Samtlige oplysninger, som kunden stiller til rådighed og registrerer i Tjenesten.

Kunden
Det selskab, som tilmelder sig Tjenesten.

NVR
Nordiska Värdepappersregistret AB, ejer till Tjenesten.

Tjenesten
VPZs systemtjeneste til ejerbogsadministration, som den er beskrevet på Hjemmesiden.

Testperiode
Den periode, hvor Kunden kan anvende Tjenesten gratis i henhold til NVRs gældende Prisliste for Tjenesten.

Prisliste
Det dokument, som indeholder oplysninger om de priser og gebyrer, der gælder for anvendelse af Tjenesten.

1. Tilmelding
Kunden tilmelder sig Tjenesten ved som angivet på Hjemmesiden (i) at acceptere Aftalen, (ii) tilmelde den eller de Brugere, som via Kundens abonnement skal have adgang til Tjenesten, samt (iii) efter Testperiodens afslutning at erlægge den aktuelle betaling i henhold til punkt 4.1 nedenfor. Efter Kundens tilmelding af Brugere modtager Kunden brugernavn og password, som giver adgang til Tjenesten via Hjemmesiden. Hvis Kunden vælger at afslutte abonnementet efter Testperioden ved ikke at erlægge aktuel betaling, ophører brugernavnets og passwordets gyldighed automatisk.

2. Brugsret
2.1 Ved at tilmelde sig Tjenesten erhverver Kunden en ikke-eksklusiv ret til at lade Brugere anvende Tjenesten, som det fremgår af denne Aftale eller på anden måde er blevet meddelt af NVR på Hjemmesiden eller på en anden skriftlig måde. Brugsretten er personlig for Brugeren og må ikke gøres tilgængelig for eller overdrages til andre hverken af Brugeren eller af Kunden. Kunden kan dog når som helst ved skriftlig meddelelse til NVR, som angivet på Hjemmesiden, skifte Bruger.

2.2 Kunden har ved anvendelse af Tjenesten pligt til altid at følge de instruktioner og lignende, som NVR har givet på Hjemmesiden eller på en anden skriftlig måde. Kunden har pligt til at sørge for, at Brugere følger bestemmelserne i denne Aftale.

3. Adgang
3.1 Der er adgang til Tjenesten døgnet rundt hele året. NVR har dog ret til at træffe foranstaltninger, som påvirker adgangen til Tjenesten, hvis det er nødvendigt af tekniske, vedligeholdelsesmæssige, driftsmæssige eller øvrige sikkerhedsmæssige årsager. Det kan betyde, at der ikke er adgang til Tjenesten i et vist begrænset tidsrum. NVR udfører sådanne foranstaltninger så hurtigt, som omstændighederne tillader det, og på en sådan måde, at forstyrrelserne så vidt muligt begrænses. Kunden skal underrettes i god tid og normalt senest fem (5) hverdage i forvejen om planlagte afbrydelser.

3.2 Oplysningerne om adgangen til Tjenesten i punkt 3.1 ovenfor skal ikke på nogen måde opfattes som en garanti, hvorfor afbrydelser i Tjenesten ikke i sig selv skal anses for at udgøre en misligholdelse af denne Aftale. NVRs ansvar for afbrydelser i Tjenesten reguleres i punkt 6.2 – 6.4 nedenfor.


4. Priser
4.1 De aktuelle priser for anvendelse af Tjenesten fremgår af den Prisliste, som altid er tilgængelig på Hjemmesiden. NVR har ret til at justere Prislisten årligt med virkning fra den 1. januar. Prisstigninger skal på Hjemmesiden meddeles Kunden senest den 1. december eller, hvis denne dag er en weekend- eller helligdag, den næstkommende hverdag.

4.2 Prisændringer træder i kraft over for Kunden fra og med den dato, Aftalen forlænges i henhold til punkt 11.1 nedenfor.

4.3 Hele betalingen skal erlægges i henhold til den elektroniske faktura og forudbetales på årsbasis senest fjorten (14) dage fra fakturadatoen. Med henblik på morarenter og lignende gebyrer henvises til Prislisten.


5. Support
5.1 Ved spørgsmål om anvendelse af Tjenesten har Kunden i første omgang pligt til at konsultere de brugervejledninger og den øvrige information, som findes på Hjemmesiden. I tilfælde af at Kunden ikke får svar på sit spørgsmål ved at læse informationen på Hjemmesiden, må Kunden kontakte VPZs kundeservice på e-mail-adressen support@vpz.dk eller på den måde, som oplyses på Hjemmesiden.

5.2 Kundens adgang til support i henhold til dette punkt 5 indgår i prisen for Tjenesten.


6. Fejl og afbrydelser i Tjenesten
6.1 Hvis Kunden ikke kan registrere Kundeinformation eller på anden måde anvende Tjenesten på den måde, som Tjenesten i henhold til NVRs oplysninger skal fungere, foreligger der fejl eller afbrydelser i Tjenesten. Ved en sådan fejl eller afbrydelse skal kunden straks meddele dette til VPZs kundeservice på e-mail-adressen support@vpz.dk.

6.2 NVR har pligt til at afhjælpe fejl og afbrydelser i Tjenesten, som Kunden/Brugeren har meddelt, så hurtigt som omstændighederne kræver det. Hvis afhjælpning ikke sker senest den næstfølgende hverdag, har Kunden ret til en passende kompensation i forhold til fejlens eller afbrydelsens omfang. Kompensationen skal være i form af gratis adgang til Tjenesten i en tillægsperiode, dog maksimalt en (1) måned. Hvis Aftalen forlænges, skal kompensationen i stedet være i form af en rabat på maksimalt ti procent (10 %) på det beløb, som opkræves for den kommende aftaleperiode (beregnet i forhold til et uænndret antal Brugere). Anmodning om kompensation skal være NVR i hænde senest to (2) uger efter, at Tjenesten igen kører i fejlfri tilstand, samt indeholde oplysninger om den fejl eller afbrydelse, som Kundens krav vedrører.

6.3 Kundens ret til kompensation i henhold til ovenstående omfatter ikke fejl, som er uden betydning for Tjenestens beregnede anvendelse, og som ikke med rimelighed kan anses at indebære andet end ringe ulejlighed for Kunden. Kundens ret til kompensation gælder heller ikke for fejl og afbrydelser, som sker i en sådan periode, hvor Kunden har gratis adgang til Tjenesten (dvs. i testperioden eller en tillægsperiode i henhold til punkt 6.2 ovenfor).

6.4 NVR er ikke ansvarlig for fejl eller afbrydelser i Tjenesten, som skyldes omstændigheder, NVR rimeligvis ikke har kontrol over, såsom forstyrrelser i de almindelige kommunikationsforbindelser.


7. Ændringer af Tjenesten
NVR har ret til når som helst at gennemføre ændringer i Tjenesten, f.eks. med hensyn til struktur og indhold. Såfremt ændringerne af Tjenesten er væsentlige, skal NVR meddele dette på Hjemmesiden senest ti (10) hverdage, inden ændringen træder i kraft. NVR har dog pligt til ikke at gennemføre ændringer, som indebærer, at formålet med Tjenesten forfejles.

8. Immaterielle rettigheder
8.1 Enhver ejendomsret og alle immaterielle rettigheder vedrørende Tjenesten tilhører NVR eller NVRs licensgiver. Kunden har ingen anden ret til Tjenesten eller til i Tjenesten inkluderede komponenter end de, som udtrykkeligt fremgår af denne Aftale.

8.2 Samtlige rettigheder til Kundeinformation forbliver hos Kunden. Kunden har således ret til frit at anvende Kundeinformation, inklusive de udskrifter, som Kunden har mulighed for at foretage i forbindelse med anvendelse af Tjenesten.


9. Sikkerhed
NVR har i forbindelse med tilrådighedsstillelse af Tjenesten pligt til at anvende de tekniske foranstaltninger i form af bl.a. firewalls, som er nødvendige for at opretholde et passende sikkerhedsniveau for at forhindre uautoriseret adgang til Kundeinformation. NVR er desuden ansvarlig for regelmæssigt at oprette en sikkerhedskopi af Kundeinformationen.

10. Ansvarsbegrænsning
10.1 Kunden er opmærksom på, at Tjenesten udelukkende udgør et værktøj for Kunden, og at NVR således ikke er ansvarlig for, at Kundeinformationen er korrekt og/eller komplet.

10.2 NVR er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, og NVRs samlede erstatningspligt (inklusive kompensation i henhold til punkt 6 ovenfor) per kalenderår er begrænset til halvtreds procent (50 %) af det beløb, som Kunden har betalt i det indeværende kalenderår. Disse begrænsninger gælder dog ikke, hvis NVR har forårsaget skaden forsætligt eller pga. grov uagtsomhed.

10.3 Begrænsninger vedrørende NVRs ansvar for fejl og afbrydelser i Tjenesten fremgår af punkt 6.2 – 6.4 ovenfor.


11. Aftaleperiode og opsigelse
Aftalen træder i kraft, ved at Kunden accepterer Aftalen som beskrevet på Hjemmesiden. Aftalen gælder i første omgang for en aftaleperiode på en (1) måned i den gratis testperiode regnet fra den dato, hvor NVR fremsender brugernavn og password i henhold til punkt 1 ovenfor. I forbindelse med at Kunden accepterer Aftalen i henhold til ovenstående, modtager Kunden en faktura for et (1) års adgang til Tjenesten, og når Kunden har erlagt betaling for denne faktura, forlænges Aftalen i et (1) år regnet fra den dato, som indtræffer senest: Testperiodens udløb eller datoen for betaling. Hvis Kunden ikke erlægger betaling i henhold til det ovenstående, anses Aftalen for at være opsagt fra og med Testperiodens udløb, dvs. en (1) måned efter fremsendelse af brugernavn og password.

Kunden og NVR har ret til at opsige Aftalen under iagttagelse af en gensidig opsigelsesfrist på en (1) måned før aftaleperiodens udløb. Hvis Kunden ikke opsiger Aftalen under iagttagelse af en opsigelsesfrist på en (1) måned før aftaleperiodens udløb, forlænges den automatisk med et (1) år ad gangen med en (1) måneds gensidig opsigelsesfrist, og Kunden modtager således en faktura for yderligere et (1) års adgang til Tjenesten.

Hver af parterne har ret til med øjeblikkelig virkning at opsige Aftalen før tid, såfremt den anden part: a) misligholder Aftalen og ikke foretager en rettelse senest en (1) måned fra modpartens skriftlige anmodning; eller b) går konkurs, undergår en virksomhedsrekonstruktion, indleder akkordforhandlinger eller på anden måde må antages at være blevet insolvent.

NVR har, ved førtidig opsigelse af Aftalen i henhold til det foregående afsnit, ret til straks at afbryde Kundens adgang til Tjenesten. Kunden har herved ingen ret til tilbagebetaling af det beløb, som er forudbetalt i henhold til punkt 4 ovenfor.


12. Øvrigt
Denne Aftale skal være underlagt svensk lovgivning, og retstvister vedrørende Aftalen skal afgøres af en svensk domstol.